El Consorci del Patrimoni de Sitges

Creat el  23 de desembre de 1994 per l’acord de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sitges, el Consorci del Patrimoni de Sitges (CPS) és un ens consorcial públic de caràcter local i la unitat de gestió dels museus de Sitges. La regulació inicial, que determinava la gestió conjunta dels tres museus sitgetans (Museu del Cau Ferrat, Museu Romàntic Can Llopis i Museu de Maricel) i el Palau de Maricel va ser modificada substancialment per uns nous Estatuts (BOPB, núm. 212, 3.IX.2004, p.57-64). La darrera modificació parcial data de 18.VII.2011 (BOBP, núm. 5924, 20.VII.2011, p. 4062-4063).

Ajuntament i Diputació són propietaris cadascun de la meitat dels béns consorciats. L’Ajuntament de Sitges ho és del Museu del Cau Ferrat per llegat testamentari de Santiago Rusiñol, i del Palau de Maricel per compra (1954). La Diputació de Barcelona va rebre per llegat testamentari el Museu Romàntic Casa Llopis (1943) i la obrí com a museu públic sis anys més tard (1949) i és propietària per adquisició de l’edifici del Museu de Maricel (1969), així com de la Col·lecció del Dr. Jesús Pérez-Rosales, per donació (1968). També és propietària per adquisició de Can Rocamora (1973) situat entre el Museu del Cau Ferrat i el Museu de Maricel.

Els objectius del CPS són:

-la preservació, documentació, conservació i difusió del patrimoni històric, artístic i cultural de Sitges i el coneixement de l’art en general;

-la gestió dels equipaments adscrits i la prestació dels serveis propis d’aquest àmbit. (art. 1.1 dels Estatuts).

Les finalitats i serveis del CPS són les següents (art. 6 dels Estatuts):

  1. La gestió dels museus de Sitges (Museu del Cau Ferrat, Museu de Maricel i Museu Romàntic) i de les col·leccions artístiques que tenen adscrites;
  2. La gestió del Palau de Maricel i dels béns culturals i artístics que conté;
  3. La dotació del conjunt patrimonial de serveis i equipaments adequats, mitjançant la gestió pròpia o l’establiment de convenis apropiats;
  4. Les activitats de difusió de la història i de la cultura artística en general;
  5. El foment, promoció i producció d’exposicions, recerques, publicacions i activitats que contribueixin al millor coneixement i sensibilitat del públic envers l’art i el patrimoni;
  6. La recerca, documentació, conservació, restauració i difusió del patrimoni material i immaterial de Sitges;
  7. La promoció i potenciació de la coordinació entre les diferents institucions patrimonials de Sitges (Museus, Arxiu, Biblioteca, etc.);
  8. Qualsevol altra d’aquest àmbit que li pugui ser encomanada per les institucions consorciades;
  9. Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats anteriors.

Els òrgans de govern i de gestió del CPS estan integrats pel Consell General, la Comissió Executiva, la Presidència, la Vicepresidència i la Direcció-Gerència, les responsabilitats dels quals queden establerts pels Estatuts del CPS.