Official Announcements

 JUNE 2024

Informe favorable del Compte General del Consorci del Patrimoni de Sitges corresponent a l’exercici 2023

ABRIL 2024

Aprobación definitiva de la modificación de la plantilla del Consorci del Patrimonio de Sitges

DICIEMBRE 2023

Aprobación definitiva del Proyecto para la instalación de sistema de climatización en la Sala Vaixells del Palau Maricel.

OCTUBRE 2023

Aprobación inicial del “Proyecto para la instalación de sistema de climatización en la Sala Vaixells del Palau Maricel de Sitges”.

Proyecto de climatización Sala Vaixells.

 

ABRIL 2023

Aprobación de la concesión de cuotas beques de colaboración para la realización de tareas de apoyo y colaboración en el Departamento de Conservación del Consorcio del Patrimonio de Sitges.

 

FEBRERO 2023

 Aprobación definitiva del nou redactat de la base 63 de les bases d'execució del pressupost de 2023

Convocatoria para la concesión de tres legados de colaboración del Departamento de Conservación del Consorci del Patrimonio de Sitges

Formulario de convocatoria para la concesión de tres legados de colaboración del Departamento de Conservación del Consorci del Patrimonio de Sitges

Aprobación inicial del nou redactat de la base 63 de les bases d'execució del pressupost de 2023

SEPTIEMBRE 2022

Licitación del Servicio de Mediación Cultural, Biblioteca y Documentación de los Museos del Consorci del Patrimonio de Sitges

JULIO 2022

Compte General del Consorci del Patrimoni de Sitges corresponsal a l'exercici 2021 .

Aceptar la renuncia a una de dos becas de colaboración con el Consorci del Patrimoni de Sitges per treballs de support con el Departamento de Conservación.

 

MAYO 2022

Concesión de dues beques de colaboració con el Consorci del Patrimoni de Sitges per treballs de support con el Departament de Conservació.

Aprovar la lista provisional de admesos i exclosos de la convocatoria de dues beques de col·laboració amb el Consorci del Patrimoni de Sitges per treballs de suport amb el Departament de Conservació (exp. núm. CPSI/2022/0010446)

Aprobación inicial de la modificación de la plantilla y la relación de llocs de treball, a partir del 1 de junio de 2022.

MARZO 2022

CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT DE DUES BEQUES DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE CONSERVACIÓ DEL CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES.

FORMULARI CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT DE DUES BEQUES DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE CONSERVACIÓ DEL CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES.

 

FEBRERO 2022

Resolución de la convocatoria interadministrativa por la disposición definitiva por concurso de méritos del puesto base de técnico/a superior especialista en gestión cultural

ENERO 2022

Relación provisional de aspirantes admesos y excluidos en la convocatoria  interadministrativa per la provisión definitiva mitjançant concurs de mèrits del lloc base de tècnic/a superior especialista en gestión cultural del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Licitación del Servicio de comunicación para la difusión del patrimonio histórico, artístico y cultural de Sitges del Consorci del Patrimoni de Sitges .

DICIEMBRE 2021

Subministerio de iluminación del museo para el Museu Romàntic Can Llopis de Sitges.

NOVIEMBRE 2021

ANUNCI relatiu a les bases específiques de la convocatoria interadministrativa per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d'un lloc de treball base de tècnic/a superior especialista en gestión cultural del Consorci del Patrimoni de Sitges.

ANUNCI relatiu a les bases específiques de la convocatoria interadministrativa per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d'un lloc de treball base de tècnic/a superior especialista en gestión cultural del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Aprobación definitiva del pressupost, la plantilla y la relación de puestos de trabajo para el ejercicio de 2022

OCTUBRE 2021

Lista definitiva de admesos y excluidos de la convocatoria L-18/21 de provisión del lloc de la Direcció-gerència del Consorci del Patrimoni de Sitges 

SEPTIEMBRE 2021

Lista provisional de administradores y excluidos de la convocatoria de provisión del puesto de la Direcció-gerència del Consorci del Patrimoni de Sitges

Resolución de la convocatoria interadministrativa per la provisión definitiva per concurs de mèrits del lloc base de tècnic/a superior especialista en gestión de la contratación.

JULIO 2021

Aprobación de la lista provisional de admesos y excluidos de la convocatoria de cuotas de colaboración con el Consorci del Patrimoni de Sitges per treballs de support con el Departamento de Conservación.

JUNIO 2021

Formulario para acceder a los legados  de colaboración con el Departamento de Conservación del Consorci del Patrimoni de Sitges

Convocatoria de cuotas de colaboración para la realización de tareas de apoyo y colaboración con el Departamento de Conservación del Consorci del Patrimonio de Sitges

Anunci de la convocatoria interadministrativa per la provisión definitiva mitjançant concurs de mèrits d'un lloc base de tècnic/a especialista superior en gestión de la contractació del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Convocatoria interadministrativa para la provisión definitiva mitjançant concurs de mèrits d'un lloc base de tècnic/a superior especialista en gestión de la contractació del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Serveis consistentes en el moviment, muntatge i desmuntatge d'obres d'art i d'equipament expositiu dels Museus de Sitges (Museu del Cau Ferrat, Museu de Maricel, Museu Romàntic, Palau de Maricel, Can Rocamora, Edifici Miramar, Can Falç de Mar, la Fundació Stämpfli, el taller de restauración i los espacios de reserva), així com l'embalatge i desembalatge i altres treballs que se'n puguin derivar.

Anuncio favorable del Compte General del Consorci del Patrimoni de Sitges corresponsal a l'exercici 2020

Informe favorable del Compte General del Consorci del Patrimoni de Sitges corresponsal a l'exercici 2020

MAYO 2021

Proyecto de sustitución de la planta refrescante del Museu Cau Ferrat

Aprobación inicial del proyecto para la sustitución de la planta refredadora del Museu Cau Ferrat

Anuncio de la modificación inicial de la Plantilla y la modificación de la Relación de Llocs de Treball del Consorci del Patrimoni de Sitges a partir del 1 de julio de 2021

Acuerdo de  la modificación inicial de la Plantilla y la modificación de la Relación de Llocs de Treball del Consorci del Patrimoni de Sitges a partir del 1 de julio de 2021

Acuerdo de  Modificación 2/2021 del Pressupost del Consorci del Patrimoni de Sitges por crédito extraordinario y suplemento de crédito

Anuncia publicat al BOP. Modificación 2/2021 del Pressupost del Consorci del Patrimoni de Sitges por crédito extraordinario y suplemento de crédito

Aprobación  inicial del Proyecto de ejecución de instalación · laci ó de  baja tensión del  Museu Rom à ntic Can Llopis de Sitges

Anunci sobre les bases del procés per a la provisió del lloc de treball de la Direcció-gerència del Consorci del Patrimoni de Sitges

Resultat provisión definitiva per concurs específic del lloc de cap del departament d'Administració del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Resultat provisió definitiva per concurs específic del lloc de cap de la Unitat de Recursos Humanos del Consorci del Patrimoni de Sitges.

MARZO 2021

Convocatòria del tribunal dels aspirants per a la provisió definitiva per concurs específic del lloc de cap del departament d'Administració del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Convocatoria del tribunal dels aspirants pera la provisió definitiva per concurs específic del lloc de cap de la Unitat de Recursos Humans del Consorci del Patrimoni de Sitges.

FEBRERO 2021

ANUNCI  Exposición pública del Proyecto de electrificación de baja tensión e iluminación del Museu Romàntic Can Llopis de Sitges. 

PROYECTO EJECUTIU D'INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ DEL MUSEU ROMÀNTIC CAN LLOPIS DE SITGES

ANUNCI Resultats de la convocatoria interadministrativa per la provisión definitiva per concurs específic del lloc de cap del departament d'Administració del Consorci del Patrimoni de Sitges i constitució del organe de valoració.

ANUNCI Resultats de la convocatoria interadministrativa per la provisión definitiva per concurs específic del lloc de cap de la Unitat de Recursos Humans del Consorci del Patrimoni de Sitges i constitució del órgano de valoración.

DICIEMBRE 2020

ANUNCI sobre bases específicas de la convocatoria interadministrativa per a la disposición definitiva per concurs específic d'un lloc de treball de cap del departament d'Administració del Consorci del Patrimoni de
Sitges.

ANUNCI sobre bases específicas de la convocatoria interadministrativa per a la provisión definitiva per concurs específic d'un lloc de treball de cap de la unitat de recursos humanos del Consorci del Patrimoni de Sitges
.

Convocatoria pública por la provisión definitiva mitjançant concurs específic d'un lloc de cap del departament d'Administració del Consorci del Patrimoni de Sitges

Convocatòria pública per la provisión definitiva mitjançant concurs específic d'un lloc de cap de la Unitat de Recursos Humanos del Consorci del Patrimoni de Sitges

NOVIEMBRE 2020

Licitación del servicio de Manteniment normatiu, preceptiu y preventiu de la climatització de les dependències del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Aprobación definitiva del Pressupost, la Plantilla y la Relació de Llocs de Treball per a l'exercici 2021 del Consorci

OCTUBRE 2020

Anuncio BOPB. Exposición Pública del Pressupost, plantilla, relación de puestos de trabajo y Bases de ejecución del pressupost per a l'exercici 2021

Exposición pública del Pressupost, plantilla, relación de llocs de treball i Bases d'Execució del pressupost per a l'exercici 2021

Anunci BOPB.Exposición pública del Compte General 2019 del Consorci del Patrimoni de Sitges

Exposición pública del Compte General 2019 del Consorci del Patrimoni de Sitges

AGOSTO 2020
Servicio de control de plagas, que incluye la monitorización, desinfección, desratització y desinsectació de les dependències del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Servicio de comunicación del Consorcio del Patrimonio de Sitges que ha permitido la difusión del patrimonio histórico, artístico y cultural de Sitges y el conocimiento del arte en general.

JULIO 2020
Servei de Neteja dels museus i edificis auxiliars del Consorci del Patrimoni de Sitges (Museu del Cau Ferrat, Museu de Maricel, Can Rocamora, Museu Romàntic, Palau de Maricel, Fundació Stämpfli, Can Falç, Oficines, Taller de Restauració i Reserves dels museos)

JULIO 2020
Convocatoria de dues beques de col·laboració amb el Consorci del Patrimoni de Sitges per treballs de support amb el Departament de Conservació.
Formulario de sol·licitud

NOVIEMBRE 2019
Modificació del text i les  taxs de l'Ordenança Fiscal número 1, reguladora de la taxa per la cessió temporal d'obres d'art del Consorci del Patrimoni de Sitges

Modificación y reordenación de los precios públicos establecidos en el marco  de la Ordenança Fiscal número 2, reguladora de los precios públicos del Consorci del Patrimoni de Sitges

Modificación de crédito 6/2019 del pressupost del Consorci del Patrimoni de Sitges por suplemento de crédito

Aprovació inicial del pressupost, la plantilla i la relació de llocs de treball del Consorci del Patrimoni de Sitges corresponsants a l'exercici de 2020

AGOST 2019
Instalación de climatización y ventilación del Museu Romàntic Can Llopis de Sitges

JULIOL 2019
Resultat valoratiu de les candidatures a les beques de col·laboració en el Consorci del Patrimoni de Sitges 2019

JUNIO 2019 Servicio
de contratación pública de la Generalitat de Catalunya. Consorcio del Patrimonio de Sitges

Aprobación definitiva de la modificación de crédito núm. 2/2019 por crédito extraordinario 

Aprobación definitiva de la modificación de crédito núm. 3/2019 por crédito extraordinario 

Aprobación definitiva de la adhesión del Consorci del Patrimoni de Sitges a la Ordenança general de subvenciones de la Diputación de Barcelona

Adhesión del Consorci a la Ordenança General de Subvenciones de la Diputación de Barcelona

MAIG 2019 
Convocatòria de dues beques de col·laboració amb el Consorci del Patrimoni de Sitges per treballs de suport amb el Departament de Coleccions

Formulario de sol·licitud para participar en les convocatòries de beques de col·laboració

Servicio de transporte de obras de arte, con concentración y dispersión (parcial), manipulación, embalaje y reembalaje, de la exposición "Realismos a Cataluña" del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Instalación de climatización y ventilación del Museu Romàntic Can Llopis de Sitges 

Arxius adjunts: