Oferta extraordinària d’estabilització 2022

Oferta extraordinària d’estabilització

L’Oferta extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal del Consorci del Patrimoni de Sitges inclou, d’acord amb els criteris i el contingut dels apartats de la resolució de la Presidència delegada del Consorci, de data 28 de maig de 2022, per la qual va ser aprovada, un total de 9 places vacants de la seva plantilla laboral, la convocatòria de les quals s’efectuarà pel sistema de concurs de mèrits, tot això en aplicació del que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Publicació oferta pública d'estabilització Consorci del Patrimoni de Sitges 2022 BOPB

Publicació oferta pública d'estabilització Consorci del Patrimoni de Sitges 2022 DOGC

Modificació de la publicació de l'oferta pública d'estabilització Consorci del Patrimoni de Sitges 2022 BOPB

Modificació de la publicació de l'oferta pública d'estabilització Consorci del Patrimoni de Sitges 2022 DOGC

Publicació de les bases generals i especifiques dels processos selectius Consorci del Patrimoni de Sitges 2022 BOPB

Publicació de les bases generals i especifiques dels processos selectius Consorci del Patrimoni de Sitges 2022 DOGC

Publicació de la convocatòria dels processos selectius Consorci del Patrimoni de Sitges 2022 BOPB

Publicació de la convocatòria dels processos selectius Consorci del Patrimoni de Sitges 2022 DOGC

El termini per a la presentació d’instàncies estarà obert del 22-11-2022 al 21-12-2022, ambdós inclosos.

Si teniu qualsevol dubte, podeu dirigir-vos a l'adreça electrònica: cpsi.estabilitzacio22@diba.cat

Sol·licitud de participació en els processos selectius

Sol·licitud per adjuntar mèrits a un procés selectiu

Sol·licitud per a esmenes i al·legacions

Continguts funcionals i àmbits formatius a valorar en cada convocatòria: